BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THUYẾT BÀI KỆ SẮC LỆNH BẢO VỆ VÀ BÀI KỆ THANH LƯƠNG TIÊU TRỪ TAI HỌA CHO NGƯỜI TRÌ CHÚ ĐẠI BI

-

Trích đoạn Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

…Khi ấy Đại Phạm thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch vớI đức Quán Thế Âm bồ tát rằng:

— Lành thay đại sĩ! Từ trước đến nay, tôi đã trải qua vô lượng Phật hội, nghe nhiều pháp yếu, nhiều môn đà ra ni, song chưa từng nghe nói chương cú thần diệu Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này. Cúi xin đại sĩ vì tôi, nói hình trạng tướng mạo của đà ra ni ấy. Tôi và đại chúng đều ưa thích muốn nghe.

Quán Thế Âm Bồ Tát bảo Phạm vương:

— Ông vì phương tiện lợI ích cho tất cả chúng sanh, nên hỏi như thế, nay ông khéo nghe, tôi sẽ vì ông mà nói lược qua.

— Này Phạm vương! Những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm vô thượng Bồ Đề, nên biết các thứ tâm này đều là tướng mạo của môn đà ra ni này. Vậy, ông nên y theo đó mà tu hành.

Phạm vương thưa:

— Tôi và đại chúng hôm nay mới hân hạnh được biết tướng mạo của môn đà ra ni này, từ đây chúng tôi xin thọ trì chẳng dám lãng quên.

Bồ tát lại nói tiếp:

— Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối vớI chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn.

— Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì.

— Lúc ấy, sẽ có Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm.

— Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi Đà và tất cả pháp thuật ngoại đạo.

— Chúng sanh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma, ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần.

— Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu, đồng vắng, bị sơn tinh, tạp mị, các quỉ vọng lượng làm não loạn phá hoại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỉ thần ấy thảy đều bị trói.

— Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả thiện thần, long vương, kim cang mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ.

Tiếp đó, Bồ Tát liền đọc lời kệ sắc lệnh rằng:

“Ta sai Mật Tích, Kim Cang Sĩ

Ô sô quân đồ ương câu thi ,

Bát bộ lực sĩ, Thưởng ca la ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Ma Hê Na La Diên ,

Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Bà Cấp Ta Lâu La,

Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả

Ta sai Tát Giá Ma Hòa La ,

Cưu La Đơn Tra Bán Chỉ La ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Tất Bà Dà La Vương ,

Ưng Đức Tỳ La Tát Hòa La ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Phạm Ma Tam Bát La ,

Ngũ Bộ Tịnh Cư Diêm Ma La ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Thích Vương Tam Thập Tam ,

Đại Biện Công Đức Bà Đát Na ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Đề Đầu Lại Tra Vương,

Các thần Mẫu nữ, chúng Đại Lực ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Tỳ Lâu Lặc Xoa Vương ,

Tỳ Lâu Bác Xoa, Tỳ Sa Môn ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Kim Sắc Khổng Tước Vương ,

28 bộ đại tiên chúng,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Ma Ni Bạt Đà La ,

Táng Chi đại tướng, Phất La Bà ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Nan Đà, Bạt Nan Đà ,

Bà Dà La Long, Y Bát La ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai Tu La, Càn Thát Bà,

Ca Lâu, Khẩn Na, Ma Hầu La,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Ta sai thủy, hỏa, lôi, điển thần

Cưu Bàn Trà vương, Tỳ Xá Xà ,

Thường theo ủng hộ bên hành giả.”

— Các vị thiện thần này cùng thần long vương, thần Mẫu Nữ đều có 500 đại lực dạ xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ ngườI thọ trì thần chú Đại Bi.

— Nếu ngườI đó ở nơi núi hoang, đồng vắng, ngủ nghỉ một mình, các vị thiện thần ấy thay phiên nhau canh giữ không cho tai ương, chướng nạn phạm đến thân.

— Nếu hành giả đi trong núi sâu, lạc mất đường về, tụng trì chú này, thiện thần, long vương hóa làm người lành chỉ dẫn lối.

— Như hành giả trụ nơi núi rừng, đồng vắng, thiếu thốn nước lửa, long thần vì ủng hộ, hóa ra nước, lửa.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại vì ngườI tụng chú, nói bài kệ thanh lương tiêu trừ tai họa rằng:

“Hành giả đi trong núi đồng vắng,

Gặp những cọp sói, các thú dữ,

Rắn, rít, tinh mị, quỉ vọng lượng.

Tụng tâm chú này khỏi bị hại.

Nếu đi biển cả hoặc sông, hồ,

Những rồng rắn độc, loài Ma Kiệt ,

Dạ Xoa, La Sát, cá, rùa lớn

Nghe tụng chú này tự lánh xa.

Nếu bị quân trận giặc bao vây,

Hoặc gặp người ác đoạt tiền của,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Giặc cướp khởi lòng tự thương xót.

Nếu bị vua quan, quân sĩ bắt,

Gông, cùm trói buộc, giam ngục tù,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Vua, quan tự mở lòng ân xá.

Nếu đi vào nhà nuôi sâu độc,

Uống ăn để thuốc muốn hại nhau,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Thuốc độc biến thành nước cam lộ,

Nữ nhơn bị nạn khi sanh sản,

Khổ vì ma quái làm ngăn cản,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Quỷ tà sợ trốn sanh an ổn,

Gặp rồng, dịch quỷ gieo hơi độc,

Nóng bức, khổ đau sắp mạng chung,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Bịnh dịch tiêu trừ, mạng trường cữu,

Rồng, quỉ lưu hành bịnh thũng độc,

Ung sang lở lói nhiều khổ đau,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Khạc ra ba lần hơi độc mất,

Chúng sanh đời trược khởi lòng ác,

Trù ếm hại cho thỏa oán thù,

Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,

Liền phản trở lại người trù ếm,

Chúng sanh cõi trược đời mạt pháp,

Lửa dâm dục thạnh, tâm điên đảo,

Ngoại tình, xa vợ, bỏ chồng con,

Ngày đêm mãi tưởng điều sai quấy,

Nếu hay xưng tụng chú Đại Bi,

Lửa dục tiêu trừ, tâm tà dứt,

Công lực Đại Bi chỉ lược qua,

Nếu ta nói hết không cùng kiếp.”

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bảo Phạm vương rằng:

— Này Phạm vương! Nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt, trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến, cứ tụng xong mỗI một biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ hoặc bỏ nơi đãy.

— Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành: công đức lục độ chưa đầy đủ, mau được đầy đủ; mầm bồ đề chưa phát, mau được phát sanh; hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả; các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề, mau được phát tâm Bồ Đề, nếu chúng sanh nào chưa được tín căn đại thừa, do sức oai thần của đà ra ni này, hột giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta, khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu.

— Lại nữa, trong tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sanh ở nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm, nghe thần chú của ta đây, đều được lìa khổ.

— Các vị Bồ Tát chưa lên bậc sơ trụ, mau được siêu lên, cho đến mau chứng ngôi thập trụ. Mau đến quả vị Phật, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình.

— Nếu hàng Thanh văn một phen được nghe qua chú này, hoặc biên chép, tu hành môn đà ra ni này, dùng tâm chất trực như pháp mà trụ, thì 4 quả sa môn không cầu tự được.

— Công lực của thần chú này có thể khiến cho nước sông, hồ, biển cả trong cõi đại thiên dâng trào, vách đá, núi nhỏ, núi thiết vi và núi Tu Di thảy đều rung động, lại có thể làm cho tan nát như bụi nhỏ, những chúng sanh ở trong ấy đều phát tâm Bồ Đề.

— Nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi,nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 21 ngày và tụng trì chú Đại Bi, tất đều được toại nguyện.

— Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả các nghiệp ác đều mau tiêu diệt.

— Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ thiên vương, thần, tiên, long vương, thảy đều chứng biết cho.

— Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa.

— Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng? Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

— Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

— Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý.

— Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình.

— Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh.

— Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni.

— Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền.

— Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh.

— Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì.

— Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt.

— Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại.

— Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại.

— Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.

— Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật.

–Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT 

nguồn: thuvienhoasen, FB Gem Joy Ngo

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments