Thế nào là Thiền Định, Chánh Định, Phật Định

Thế nào là Thiền Định ?Thế nào là Chánh Định ?Thế nào là Phật Định ? Chánh Định là Định Vô ViTâm không thủ giữ Ngã không bóng hìnhRõ hay Pháp giới chuyển mìnhAn nhiên...

Dùng tâm trị tâm

Đừng nên nói không có tu hành (rồi không tu). Bạn cần phải có lòng tin, rằng: "Tôi cũng có khả năng thành Phật

Những phái thiền không phải của Đạo Phật

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ Tu Thiền có nhiều pháp mà ngày xưa chính tôi khi tu cũng rất khổ sở. Bởi vì thời của tôi nói tu Thiền nhưng người tu ít giản...

Ma Vương Ba Tuần là từ đâu? Thuộc về tha lực hay tự tánh biến hiện?

Ngoài tự tánh thì không có tất cả pháp, một pháp không thể được. Ma Vương từ đâu tới? Ma Vương là do phiền não của chính mình biến hiện ra, nói cho chư vị biết, chính là từ trong tham sân si mạn nghi mà biến hiện ra

Trì chú lăng nghiêm được chư vị qur thần gia hộ nhiều đời nhiều kiếp

Trong một chuyến đi cùng sư huynh đệ để về khu vực sông nước Miền Tây. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ cho một em gái bỗng dưng bị câm không rỏ lí...

Ngài Mục Kiền Liên chứng Thánh quả, thần thông bậc nhất mà cuối đời lại chết không toàn thây?

Tôn giả Mục Kiền Liên - Đệ tử thần thông đệ nhất của đức Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên là người đã đắc chứng A La Hán, quả vị cuối cùng trong Tứ Thánh Quả cùng với sự giải thoát và giác ngộ viên mãn.

Gương vãng sanh của Hoà Thượng Thích Giác Khang

SƯ THÍCH GIÁC KHANG - VỊ SƯ HỆ PHÁI KHẤT SĨ VÃNG SANH LÚC 15:30p NGÀY 30.03.2013 (Hệ phái Khất sĩ tu theo truyền thống Nam Tông) A DI ĐÀ PHẬT, Kính gửi các cô chú...

Uy lực chú lăng nghiêm

Chú Lăng Nghiêm được xem là vương chú trong kinh Phật, nếu chí thành trì tụng, sẽ thu được cảm ứng rất thù thắng. Ngày xưa ở tại Kim Sơn tự tôi đã được Hòa...