dược sư

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ MÃN NGUYỆT TỪ DUNG TỊNH TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI NGHI THỨC KINH DƯỢC SƯ NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay...

Recent posts

Popular categories