Khai thị

Vì sao các vị Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

Tối thứ Năm, ngày 13 tháng Mười Hai năm 1973. Tôi có vài tin quan trọng cho quý vị. Hai vị tăng đang lạy Tam Bộ Nhất Bái vừa gặp ma và bị chúng bắt...

Oai lực phi thường của chú Đại Bi

HT. Tuyên Hóa Khi bạn tụng đọc Chú Đại Bi lên thì trên trời dưới đất đều chấn động, chấn động cả hư không Pháp Giới… Cụ thể, Để biết ý nghĩa và oai lực của...

CÁC TÂM CHÚ TRONG CHÚ LĂNG NGHIÊM

Chú Lăng Nghiêm có các Tâm Chú đặc biệt bên trong! Gồm có 3 Tâm Chú như sau:  Tâm Chú ngắn: Sitātapatra.(Tát Đát Đa Bát Đát La)  Tâm Chú dài:"Oṃ Anale Viśade Vīra Vajra-dhari Bandha-Bandhani Vajra-pāṇi...

KHAI TUỆ CÓ LĂNG NGHIÊM

Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian, thì thiên ma ngoại đạo đều không dám xuất hiện. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Ðại Thế...

Nhân sinh là khổ, hành đạo Bồ đề lại càng khổ hơn

Hỏi: Lão Hòa thượng dạy chúng con phải ngồi xếp bằng niệm Phật, song ngồi đến một giai đoạn nào đó thì gân rút nhức nhối. Chúng con rất muốn đắc Bảo tạng như...

Thiền Pháp

Chúng ta từ vô thỉ, vô minh sinh khởi che mờ Chơn tánh nên nhìn vạn pháp bằng vọng kiến...(cái thấy biết không chơn thật, do biến kế sở chấp tạo ra). Từ nơi...

KIỆM PHƯỚC – BÒN PHƯỚC LÀ GÌ ?

Chúng ta thường nghe các vị trưởng thượng hay dạy phải kiệm phước và bòn phước.

Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm liên tục

“Cố cát nhân, ngữ thiện, thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phúc.” (Do vậy, người cát tường nói lời lành, nhìn điều lành, làm điều lành, mỗi ngày có ba điều lành thì ba năm trời ắt sẽ ban phước cho).

Recent posts

Popular categories