Phật tử

Sự tu hành nơi đô thị khó dễ thế nào?!?

Thật sự tu hành phải tu nơi đô thị nơi đô thị bạn bị người ta chửi cái cảm giác trong tâm như thế nào? Có bị xoay chuyển bởi những lời lẽ dó...

Các từ Phật giáo bằng tiếng Anh thông dụng

Đức Phật - Buddha Tăng - Monk Ni sư - Nun Sutra - Sutra Bát nhã ba la mật đa kinh - Heart Sutra Kinh Đại Bảo Thập Vương - Great Dharani Sutra Chánh pháp - Dharma Từ bi - Compassion Nhân...

Con đường làm giàu

Người ta ai cũng ưa phát tài, có người biết nắm lấy cơ hội nên “tâm muốn, sự thành”. Có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc...

Recent posts

Popular categories