Các từ Phật giáo bằng tiếng Anh thông dụng

-

  • Đức Phật – Buddha
  • Tăng – Monk
  • Ni sư – Nun
  • Sutra – Sutra
  • Bát nhã ba la mật đa kinh – Heart Sutra
  • Kinh Đại Bảo Thập Vương – Great Dharani Sutra
  • Chánh pháp – Dharma
  • Từ bi – Compassion
  • Nhân quả – Karma
  • Chùa – Temple
  • Phật pháp – Buddha’s teachings
  • Chánh niệm – Mindfulness
  • Tu tập – Practice cultivation
  • An lạc – Peace
  • Kim cương – Diamond
  • Phật tử – Buddhist disciple
  • Thành đạo – Enlightenment
  • Hành giả – Pilgrim
  • Giác ngộ – Realization
  • Cõi Niết Bàn – Nirvana
  • Đạo Phật: Buddhism
  • Thiền: Meditation
  • Giác ngộ: Enlightenment
  • Từ bi: Compassion
  • Chánh niệm: Mindfulness
  • Từ tâm: Generosity
  • Chánh pháp: Righteousness
  • Tịnh độ: Purification
  • Phật tử: Buddhist disciple
  • Phật tử nữ: Buddhist nun
  • Sư phụ: Master
  • Bồ tát: Bodhisattva
  • Kinh điển: Sutra
  • Pháp môn: Dharma gate
  • Hành giả: Pilgrim
  • Thầy tu: Priest

  Share this article

  Recent posts

  Popular categories

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Recent comments