PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

-

A DI ĐÀ PHẬT. “NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT NHIỀU, NHƯNG NGƯỜI VÃNG SANH KHÔNG NHIỀU VÌ SAO? THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG”

“Thiện Căn Phước Đức quan trọng nhất là Tâm Thanh Tịnh. Tâm không Thanh Tịnh, Thiện Căn, Phước Đức cũng không thể Vãng Sanh. Tâm Tịnh thì cõi Phật Tịnh. Đây là Nguyên Nhân thật sự của Tịnh Độ, Chúng Ta sẽ lựa chọn cho Mình một Con Đường, chọn một Phương Hướng, chọn một Mục Tiêu. Đời này nhất định có Thành Tựu Vãng Sanh đến Thế Giới Cực Lạc để làm Phật”

Phước báo rất lớn, là Phước báo của Phật A Di Đà. Do Ngài phát 48 Nguyện và năm kiếp tu hành. Quý vị nghĩ xem Phước báo này to lớn biết bao! Nên Thế Giới Cực Lạc là do Nguyện lực của A Di Đà Phật. Ở đây nói một câu Danh Hiệu A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Trong câu Danh Hiệu A Di Đà Phật có đầy đủ tất cả 48 Nguyện. Trong 48 nguyện có đầy đủ toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ hàm nhiếp tất cả Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ta hiểu nguyên nhân thực sự của danh hiệu A Di Đà Phật này thì mới có thể Lãnh Hội được. Đối với sự chiêu cảm tự nhiên không thể nghĩ bàn, đối với Thanh Tịnh cực điểm của Cõi Đồng Cư nơi Thế Giới Cực Lạc, không còn hoài nghi. Đây là Thật chứ không phải Giả. Còn một điều nữa có thể làm chứng cho Chúng Ta. Khi Ta Vãng Sanh cũng là Tâm Thanh Tịnh. Niệm Phật, người niệm Phật rất nhiều, nhưng người Vãng Sanh không nhiều. Vì sao? Vì hàng ngày niệm Phật, nhưng Tâm không Thanh Tịnh nên không thể Vãng Sanh. Niệm Phật đến Tâm Thanh Tịnh, Thanh Tịnh là Thật sự Buông-Bỏ. Tôi niệm Phật, Tôi Buông-Bỏ hết những chuyện thế gian, nhưng chưa Buông-Bỏ Phật Pháp, có thể Vãng Sanh chăng? Có thể Vãng Sanh. Vãng Sanh đến Thế Giới Cực Lạc, chỉ có thể nhìn thấy Bốn Độ. Còn Phương Tiện Độ, Thật Báo Độ không nhìn thấy. Vì sao? Vì chưa buông-Bỏ Phật Pháp.

Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian đều phải Buông-Bỏ hoàn toàn. Quý vị xem tấm gương của Liên Trì Đại Sư, Ngài là người rất giỏi, là bậc Tôn Sư lỗi lạc, thông Tông thông Giáo, Hiển, Mật viên dung. Nhưng đến khi về già chỉ có một bộ Kinh A Di Đà, một câu A Di Đà Phật. Ngoài ra Ngài buông-Bỏ hết. Chúng ta biết nếu Ngài sanh đến Cõi Phàm Thánh Đồng Cư, có thể nhìn thấy Cõi Tịch Quang, có thể nhìn thấy Cõi Thật Báo. Vì sao? Vì Tâm Ngài Thanh Tịnh hơn so với Tâm ở trước. Công phu thấp nhất ở trong nhà Phật thường nói là “Oán Thân Bình Đẳng”. Đây là công phu sơ khởi. Niệm Phật, nhưng Người đắc tội với Mình vẫn có Tâm Oán Hận. Người Tốt với Mình vẫn còn Thân Tình, thì không thể Vãng Sanh được! Là việc tốt nhưng phải bị Luân Hồi. Trong Luân Hồi đại khái là cõi Trời hay cõi Người, sẽ không đọa Tam Ác Đạo. Vì Tâm báo Ân, Oán chưa Buông-Bỏ. Ân cần báo chăng? Cần báo. Còn Oán thì sao? Oán không cần báo. Báo Ân, nên dùng Tâm Thanh Tịnh để báo Ân, không nên dùng Tình Chấp. Nếu có Tình Chấp không thể Vãng Sanh. Có Tình Chấp trên một nửa thì sao? Hơn một nửa đa số đầu thai đến nhà Họ, lại biến thành con cháu của Họ. Đến đầu thai, vì báo Ân mà đến. Tự nhiên là Hiếu Tử, Hiền Tôn, không cần Người dạy, đứa trẻ này cũng rất tốt. Họ có Ân nên đến báo Ân. Nếu như đến báo Oán, thì đứa trẻ này Phản Nghịch không nghe lời. Sau khi lớn nhất định làm cho nhà tan cửa nát. Nguyên nhân đến không giống nhau, còn có trường hợp đòi nợ, trả nợ nữa. Bây giờ Chúng Ta nghĩ, Người trong Xã Hội hiện nay, đối với việc Bố Thí Chúng Sanh, là Ăn Huệ nhiều hay Oán nhiều? Tự Tư, Tự Lợi, tổn Người lợi Mình thì An Huệ không có. Nói cách khác toàn là Ác Nhân, Ác Duyên. Như vậy thì phiền phức rất lớn.

Nên Thế Giới biến thành như vậy, Đa Cầu biến thành như vậy. Chúng Ta biết vì sao như vậy rồi. Đơn giản chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, nên đọc cho tốt bộ Kinh này, Huệ Nhãn Chúng Ta sẽ khai, có thể Hiểu được một Người, một Gia Đình, một Xã Hội, và các loại Biến Hóa của Địa Cầu này đều có Nhân- Duyên- Quả. Chúng Ta đều có thể nhìn thấy một cách Rõ Ràng Minh Bạch. Đã thấy rõ Ràng Minh Bạch, “Chính Ta Sẽ Lựa Chọn Cho Mình Một Con Đường, Chọn Một Phương Hướng, Chọn Một Mục Têu. Đời Này Nhất Định Có Thành Tựu Vãng Sanh Đến Thế Giới Cực Lạc Để Làm Phật.”Cực Lạc Thế Giới Chi Đồng Cư Tịnh Độ Siêu Việt Thập Phương. Cố Thường Viết Cực Lạc Chi Diệu Thủ Chi Đồng Cư Dã”. Câu này là Thật, hoàn toàn Chính Xác. Các bậc Cổ Đức, Chư vị cao Tăng Đại Đức xưa nay, tán thán đối với Thế Giới Cực Lạc, đều là tán thán sự vi diệu của cõi Đồng Cư. Thật sự là Độc Tôn vi diệu. Không có bất cứ Cõi Phàm Thánh Đồng Cư của cõi Phật nào có thể so sánh với Thế Giới Cực Lạc. Nguyên nhân thực sự ở đây Chúng Ta đã hiểu, tức là Họ di dân đến, chứ không phải Họ Sanh Trưởng ở đó. Không phải, một Người cũng không có. Thế Giới Cực Lạc là toàn Mười Phương Thế Giới di dân đến, Vãng Sanh đến, là Liên Hoa Hóa Sanh. Nên điều kiện của nó là “Tín- Nguyện- Hạnh”, là ba điều kiện này. Không thể thiếu Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên mà được Sanh về nước này.

Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên”, phải đầy đủ ba điều kiện này. Thiện Căn là Tín Giải, Phước Đức là Hạnh Nguyện. Thiện Căn Phước Đức quan trọng nhất là Tâm Thanh Tịnh. Tâm không Thanh Tịnh, Thiện Căn, Phước Đức cũng không thể Vãng Sanh. Tâm Tịnh thì cõi Phật Tịnh. Đây là Nguyên Nhân thật sự của Tịnh Độ. Thiện Căn, Phước Đức phải tu như thế nào?

Chính là niệm Phật. Niệm Phật là Thiện Căn, niệm Phật là Phước Đức. Một câu A Di Đà Phật là đầy đủ tất cả. Đầy đủ “Tín- Nguyện- Hạnh”. “Đầy Đủ Thiện Căn, Phước Nhân Duyên.” Công Đức của Danh Hiệu này thật không thể nghĩ bàn.

(249lh. Trích ở tập 315, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Giảng lần thứ 11, (04-03-2011), Học viện Úc Châu. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn, biên tập: Minh Tâm.)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

– Chú giảng: Hòa Thượng TỊNH KHÔNG.

Xin thường nhớ niệm Phật

A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhứt Thập Nhứt Vạn Cửu Thiên Ngũ Bách Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A DI ĐÀ PHẬT

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments