phổ thông

Các từ Phật giáo bằng tiếng Anh thông dụng

Đức Phật - Buddha Tăng - Monk Ni sư - Nun Sutra - Sutra Bát nhã ba la mật đa kinh - Heart Sutra Kinh Đại Bảo Thập Vương - Great Dharani Sutra Chánh pháp - Dharma Từ bi - Compassion Nhân...

Recent posts

Popular categories