Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

-

Hòa Thượng Tuyên Hoá

Kiết già phu tọa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức.  

Vạn Phật Thánh Thành mỗi năm đều tổ chức vài Thiền Thất (), mỗi thất là bảy ngày.  Trước lễ Vía A Di Đà thì có một Phật Thất (7 ngày), rồi sau đó là liên tiếp ba Thiền Thất (21 ngày). Hằng năm, những người đến dự Thiền Thất đều tham gia từ đầu đến cuối, khiến công đức được viên mãn. Năm nay, hy vọng các bạn đến tham dự cũng giữ sự chung thủy, chẳng thối lui nửa chừng, bỏ Thiền Đường đi mất; bằng không thì công phu sẽ phải bỏ dở, lãng phí thì giờ, chẳng có sở đắc.

Tư thế lúc ngồi cần phải ngay ngắn, thẳng lưng. Đầu phải thẳng, không cúi xuống, không ngửa lui, không nghiêng trái, không quẹo phải. Sau đó, bắt tréo hai chân theo thế kiết già — lấy chân trái bỏ lên đùi mặt, kế đó lấy chân mặt bỏ lên đùi trái – đó là tiêu chuẩn. Bởi vì thế kiết già phu tọa khiến mình dễ nhập Định, cho nên còn gọi là thế hàng ma tọa, thế kim cang tọa, hay thế liên hoa tọa. Tư thế này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tục, tạo được vô lượng công đức.

Lúc bắt đầu ngồi Thiền, bạn cần phải luyện tập tư thế căn bản này. Sau đó mới điều chỉnh thân thể — mắt nhìn xuống chót mũi, từ mũi nhìn xuống tâm – đây là bí quyết để khống chế vọng tưởng. Sau hết mới điều hòa hơi thở — đừng mau, đừng chậm – hãy thở tự nhiên. Lúc này bạn mới tham câu “Niệm Phật là ai?” Trải qua một thời gian lâu dài, việc tham Thiền sẽ có tác dụng.

Việc dụng công tham Thiền cũng giống như “gà mẹ ấp trứng.” Gà mẹ lúc nào cũng nghĩ đến gà con, cứ chuyên tâm hết lòng ấp trứng. Chẳng phải ấp được năm phút là chạy đi, rồi một lúc sau lại trở về ấp; ấp không được năm phút lại chạy mất…; bởi làm như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trứng nở ra gà con đặng. Tham Thiền cũng thế — lúc nào cũng phải dụng công miên mật. Đừng sợ gian nan. Hãy một lòng một dạ tham Thiền. Tham cái gì? Tham câu “ Niệm Phật là ai?” Tham cho tới khi “sông cạn, núi cùng, nước dừng, đá hiện,” thì lúc đó mới khai ngộ được.

Tham Thiền lại cũng giống như “rồng ấp ủ hạt châu.” Rồng lúc nào cũng ôm giữ bảo châu, chẳng hề lơ là hoặc không cẩn thận chú ý. Vì vậy, hạt châu ngày một sáng, còn rồng thì ngày đêm canh giữ hạt châu. Kẻ tham Thiền cũng phải như thế — trong mỗi phút giây, không được khởi tạp niệm. Cổ nhân nói:

“Nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện.”

Nghĩa là khi một niệm không sanh khởi thì chân tâm Phật tánh hiện bày. Cũng có thể nói rằng: “Vọng niệm bất sanh, toàn thể hiện,” hễ vọng niệm không sanh khởi thì lúc ấy toàn thể sẽ hiện rõ. Khi ngừng bặt vọng tưởng, bạn sẽ có cơ thành tựu.

Người tham Thiền không nên nghĩ đến việc thành Phật, đừng để tâm đến chuyện khai ngộ, cũng chớ nghĩ đến chuyện đắc trí huệ. Cứ nổ lực dụng công, cần cù chăm chỉ tu hành hơn nữa. Khi thời gian chín muồi thì sẽ khai ngộ. Ở trong Thiền đường, mình cứ ngồi Thiền, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi tiếp… Cứ như vậy, tu một thời gian lâu dài thì mình có cơ hội thành tựu, bởi vì, “cửu tọa hữu Thiền,” ngồi lâu thì sẽ có Thiền.

Tham Thiền lại cũng giống như “ mèo rình chuột.” Mèo phải định thần chú ý rình tại ổ chuột, chờ chuột chui ra là chụp ngay.  Nó không được giải đãi; hễ tâm tán loạn thì không còn chú ý đặng. Người tham Thiền cũng tương tự — lúc nào cũng phải giữ chặt chánh niệm, chẳng sanh vọng niệm. Đó là kiến thức vào Đạo sơ cấp của việc tham Thiền.

Người tu Đạo chớ xuống Nam Sơn cũng chớ lên Bắc Hải mà tìm Đạo. Đạo vốn ở ngay thân ta. Nếu bạn có thể ngồi kiết già phu tọa, chuyên tâm chú ý tham Thiền, thì đó là Đạo. Không nên có tâm thích chuyện cao siêu diệu vợi, hướng tâm ra ngoài để tìm Đạo, vì như vậy thì vĩnh viễn không tìm ra được đâu. Nếu mình bỏ cái gần kề, chạy đi tìm cái xa xôi, thì tới đâu mình cũng gặp chuyện khó khăn, phiền toái. Đó là tự mình chuốc lấy rắc rối, tự mình tìm lấy cái khổ!

Tham Thoại Đầu

“Tham Thoại Đầu” tức là nghiên cứu câu “Ai là người niệm Phật? Kẻ niệm Phật là ai?”

Rằng:

Đại nghi, đại ngộ;

Tiểu nghi, tiểu ngộ;

Bất nghi, bất ngộ.

Nghĩa là:

Nghi lớn, ngộ lớn;

Nghi nhỏ, ngộ nhỏ;

Không nghi, không ngộ.

Khi tham thấu triệt thoại đầu “Niệm Phật là ai?” rồi, thì sự tham Thiền ấy chính là thanh Kim Cang Vương Bảo Kiếm chặt đứt hết mọi dục niệm, chỉ còn một niệm tham câu thoại đầu mà thôi. Lúc mọi ý niệm đều ngưng bặt–bấy giờ, Đạo tâm sẽ bừng dậy.

Trước khi đả Thiền Thất, thường có đả Phật thất. Phật Thất xong mới đả Thiền Thất thì hiệu quả mới tốt. Trước niệm Phật, sau mới tham cứu thoại đầu “Niệm Phật là ai?”

“Tham” () nghĩa là tìm, tìm xem ai là kẻ niệm Phật. Là quỷ ư? Vậy thì thuộc loại quỷ nào? Là người ư? Người nào vậy? Là mình ư? Mình chết rồi thì còn niệm được chăng? Bỏ vô quan tài rồi thì chẳng ai còn niệm Phật. Hãy tìm xem, rốt ráo thì ai niệm Phật? Và niệm ai chớ? Hãy tìm xem, kẻ niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Bạn tìm không ra ai ư? Dù bạn vĩnh viễn tìm kiếm, cũng không tìm ra được. Nếu bạn tìm ra được cái “ai” này, thì vọng tưởng gì cũng hết sạch. Vì sao mình vẫn còn vọng tưởng? Vì vẫn chưa tìm ra được cái “ai”!

Tìm cái “ai” này có thể mất đến cả đại kiếp. Khi bạn thấy những người tu hành lão luyện ngồi Thiền chẳng động đậy, chính là họ đang tìm cái “ai” này đó. Bởi vì chuyên tâm tham cứu cái “ai” này nên mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, thoát nhiên khai ngộ. Lúc ấy, trong bóng tối âm u xuất hiện quang minh sáng chói, chuyện gì bạn cũng thấy rõ hết.

Rằng:

Mê thời thiên quyển thiểu,

Ngộ thời nhất tự đa.

Nghĩa là:

Lúc mê, ngàn sách còn ít,

Ngộ rồi, một chữ cũng dư.

Đây là đạo lý của việc tham cứu câu “Niệm Phật là ai?” Do đó, hễ kẻ nào không khởi vọng tưởng, kẻ ấy có công phu. Người luôn khởi vọng tưởng thì bất cứ công phu gì y cũng không thành. Đó là điểm cốt tủy của việc tham Thiền.

Công phu tham Thiền cốt ở sự chuyên nhất tham cứu–đi cũng tham, ngồi cũng tham, đứng cũng tham, nằm cũng tham. Nói tóm lại, lúc nào cũng phải tham Thiền, chớ  bỏ qua cơ hội tham Thiền. Vì thế, lúc đả thiền Thất ta không lạy Phật, không tụng Kinh, không lên chánh điện, không cúng quá đường. Hễ tới giờ thì ăn. Ăn xong lập tức tới Thiền Đường, tiếp tục tham Thiền. Lúc cần thì đi vệ sinh, xong rồi tức khắc trở lại Thiền Đường, tiếp tục tham Thiền. Đừng lãng phí một phút một giây; bởi vì biết đâu chính nơi một phút một giây ấy bạn có thể khai ngộ thì sao? Do đó, hãy tranh thủ từng phút, từng giây.

Có câu: “Đừng rời cái này!” Không rời cái gì? Tức là không rời câu thoại đầu “Niệm Phật là ai?” Không rời xa câu này, nên đó chính là thanh gươm trí huệ cắt đứt thất tình lục dục. Một khi thói hư tật xấu trừ sạch, bổn tánh sẽ hiện tiền. Khi bổn tánh hiện tiền thì đạo quả Giác Ngộ sẽ thành tựu.

Trong thời gian tham Thiền, mình phải đối diện với thực tế, khắc phục mọi hoàn cảnh, giữ chặt tông chỉ. Phải nhớ rằng khổ đau là khởi đầu của an lạc. Tôi thường nói với các bạn là:

“Thọ khổ tức liễu khổ,

Hưởng phước tức tiêu phước.”

Nghĩa là:

Chịu khổ tức hết khổ,

Hưởng phước tức hết phước.

Cổ nhân có dạy:

Họa là chỗ phước dựa vào,

Phước là nơi họa cậy nương.

Theo sau chuyện hung xấu thường có điềm lành tới; bên cạnh chuyện yên ổn có thể sẽ có chuyện không may. Pháp thế gian thì luôn ở thế đối đãi như vậy.

Từ kiếp lâu xa đến nay không biết mình đã tạo bao nhiêu nghiệp, thế nên giờ đây mình phải chịu quả báo. Nếu mình biết nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tấn, trả sạch hết nghiệp thì sẽ thành tựu Đạo quả.

Các bạn hãy chú ý! Bất luận là cảnh giới thuận (theo lòng mình) hay cảnh giới nghịch (lại ý mình), các bạn hãy nhẫn chịu–nhẫn chịu không nổi cũng phải ráng nhẫn chịu. Tu Đạo chính là tu nhẫn nhịn; rằng: “Nhẫn là bảo bối vô giá.” Hễ bạn có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mọi chuyện, thì mới có được sự an lạc chân chính. Cũng như kẻ luyện võ mà chưa đủ kinh nghiệm, khi phải vật lộn thì y quên bẵng tất cả chiêu số. Chờ tới khi đánh thì đã quá muộn. Tham Thiền cũng vậy–khi cảnh giới đến, bạn phải nhẫn chịu, phải chịu thiệt thòi, thua lỗ, cắn răng chịu đựng. Khi vượt qua khó khăn thì bạn mới đắc được tự tại.

Khi tham Thiền, bạn phải sáng tham như vậy, chiều cũng tham như vậy. Lúc sáng tu Thiền, lúc chiều cũng tu Thiền. Tu lâu ngày thì sẽ thành tựu. Nhẫn nại được, tức là dù đau lưng cũng chẳng màng, đau gối cũng mặc kệ, cứ nhất tâm nhất niệm tham câu “Niệm Phật là ai?” Nếu lúc nào cũng được như vậy thì bạn sẽ chẳng khởi vọng tưởng, có thể nhiếp thọ thâu phục nhân tâm, khiến thanh tịnh tới chỗ một vọng niệm cũng không dấy khởi. Bạn hãy giữ tâm chẳng rời câu thoại đầu “Niệm Phật là ai?”; lúc nào cũng đề khởi, lúc nào cũng chẳng quên–đó chính là mục tiêu của sự dụng công.

Việc tham thoại đầu thì chỉ có một vọng tưởng, còn tạp niệm thì vô số vọng tưởng. Do đó, mình dùng phương pháp “dĩ độc công độc”–lấy một vọng tưởng “tham cứu thoại đầu” để khống chế tất cả vọng tưởng khác–từ từ, từng vọng tưởng một sẽ bị tiêu diệt, không còn tái khởi. Lúc ấy, bất luận là cảnh giới gì lại, ta cũng không còn bị mê hoặc; bạn biện biệt rõ ràng thì không thể nào bị “tẩu hỏa nhập ma.”

Người xưa nói:

Ninh khả thiên sanh bất ngộ,

Bất khả nhất nhật trước ma.

Nghĩa là:

Thà rằng ngàn lời không ngộ,

Chẳng để một ngày vướng ma.

Khi tu Thiền Định, cần phải cẩn thận, dè dặt, chớ có cực đoan. Phải chánh đại quang minh, đừng để bọn ma quỷ có cơ hội hại bạn. Khi bạn có tạp niệm chính là bạn mở cửa cho ma quỷ lọt vào. Do đó, tham thoại đầu chính là Pháp bảo “đuổi ma”!

Vạn Phật Thánh Thành 

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments