bản dịch lăng nghiêm

THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

(Bản dịch của Tuyên Hoá Thượng Nhân, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh). Đại định vắng lặng nhiệm màu nơi ngôi vị không hề bị lay động. Đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm,...

Recent posts

Popular categories