THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

-

(Bản dịch của Tuyên Hoá Thượng Nhân, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh).

Đại định vắng lặng nhiệm màu nơi ngôi vị không hề bị lay động.

Đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, thế gian hiếm có.

Đại định ấy giúp con tiêu trừ tư tưởng điên đảo cả ức kiếp

Không cần trải qua số kiếp Tăng kì cũng có thể thành tựu Pháp Thân.

Nguyện Ngày hôm nay thành đạo đến ngôi vị Đại Giác

Trở lại cứu độ nhiều đến vô số các chúng sanh

Mang tấm lòng sâu sắc ấy trải qua số kiếp như cát sông Hằng để phụng sự hàm linh

Được vậy mới có thể nói là báo đền ơn Phật.

Lại nguyện Thế Tôn vì con mà chứng minh

Đời ác 5 trược thề đi vào trước

Nếu như còn một chúng sanh chưa thành Phật

Con cũng nguyện không vào quả Niết Bàn

Bậc Oai Dũng sức mạnh và thương yêu siêu việt

Thật hy hữu- diệt sạch tư duy cợn bẩn

Khiến con mau lên ngôi vị tột cùng Giác Ngộ

Nơi Cả 10 phương đều có thể dựng đạo tràng

Hư không tánh ấy có thể tiêu vong

Tâm kiên cố kia cũng sẽ không thể nào lay động.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi giữa đỉnh nhục kế xuất gia ánh sáng quý báu, lại trong ánh sáng ấy hiện ra đóa sen tốt tươi nghìn cánh, có vị Hoá Phật ngồi giữa hoa sen, đỉnh kế của Hoá Phật lại phóng 10 ngọn ánh sáng xinh đẹp nhiệm màu, trong mỗi ngọn quang minh thảy đều hiện ra, số lượng Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát nơi 10 con sông Hằng. Vai đội núi, tay nắm giữ bảo xử hiện tràn đầy Cả hư không, đại chúng ngước mặt nhìn lên vừa mến thích, vừa sợ hãi, nguyện Phật thương mà nhiếp thọ, một lòng khát ngưỡng lắng nghe vị Hoá Phật đang phóng ánh sáng từ nơi tướng Vô Kiến Đỉnh- Nhục Kế của Đức Thích Ca dùng Phạm âm tuyên bày Thần Chú.

ĐỆ NHẤT HỘI

Quy mạng tất Cả Như Lai, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác cùng với một ức đỉnh nhục kế tuyệt vời của tất cả các Đức Như Lai

Quy mạng tất cả Chư Phật và Bồ Tát

Quy mạng bảy ức Chánh Đẳng Chánh Giác với chúng Diệu Thanh Văn

Kính lễ chúng A La Hán trong thế gian

Kính lễ chúng Dự Lưu quả

Kính lễ chúng Nhất Lai quả

Kính lễ chúng Bất Hoàn quả

Kính lễ chúng đạt bốn quả và bốn hướng trong thế gian

Kính lễ chúng Thiên Tiên

Kính lễ chúng Thành Tựu Trì minh Tiên cùng với các vị khéo hủy diệt hàng ngàn phiền não đáng ghét

Kính lễ chúng Phạm Thiên

Kính lễ chúng Đế Thích Thiên

Quy mạng Đức Thế Tôn khéo điều phục Tự Tại Thiên Ô Ma Phi cùng với hàng quyến thuộc

Quy mạng Đức Thế Tôn khéo điều phục Na La Diên Thiên- năm Đại ấn là nơi kính lễ của Vô Ái Tử, cùng với hàng quyến thuộc

Quy mạng Đức Thế Tôn khéo điều phục Đại Hắc Thiên – phá hoại ba cung thành vui thích ở gò mã là nơi kính lễ của chúng quỷ tử mẫu, cùng với hàng quyến thuộc

Quy mạng Thế Tôn Như Lai Bộ

Quy mạng Liên Hoa Bộ

Quy mạng Kim Cương Bộ

Quy mạng Trân Bảo Bộ

Quy mạng Yết Ma Bộ

Quy mạng Thế Tôn KIÊN CỐ DŨNG MÃNH QUÂN KÍCH VƯƠNG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

Quy mạng Thế Tôn VÔ LƯỢNG QUANG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

Quy mạng Thế Tôn DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

Quy mạng Thế Tôn KHAI PHU HOA SA LA THỌ VƯƠNG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

Quy mạng Thế Tôn THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

Quy mạng Thế Tôn BẢO TRÀNG VƯƠNG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

Quy mạng Thánh chúng như vậy rồi

Con nguyện mang hết lòng thành hướng về Đức Thế Tôn

Với tất Cả Đỉnh Nhục Kế tuyệt vời các Đức Như Lai

Che chở chúng sanh bởi chiếc dù lọng to lớn trắng tinh rực rỡ Đại Bạch Tản Cái

Ngài là VÔ NĂNG THẮNG THẬM NĂNG ĐIỂU PHỤC MẪU

Ngài hay giáng phục tất Cả loài quỷ ác gây phiền não

Ngài hay cắt đứt tất cả các chú, trớ( nguyền rủa, bùa ngải) khác

Ngài hay chặn đứng sự chết yểu không đúng thời

Ngài hay giải thoát tất Cả sự trói buộc

Ngài hay chặn đứng tất Cả giấc mộng xấu ác

Ngài hay tồi hoại (nghiền nát) tám mươi bốn ngàn phiền não

Ngài hay khiến cho hai mươi tám vị tinh Tú vui vẻ

Ngài hay tồi hoại tám phiền não lớn

Ngài hay chặn đứng tất Cả oan gia trái chủ

Ngài hay cứu thoát mọi tai nạn về: chất độc, dao gậy, lửa, nước…

Ngài hay khiến cho tất Cả các Thần Minh:

Vô Năng Thắng Khinh An Mẫu

Đại Lực Sân Nộ Mẫu

Đại Uy Quang Mẫu

Đại Uy Diệu Mẫu

Đại Bạch Quang Diễm Mẫu

Đại Lực Bạch Y Mẫu

Thánh Cứu Độ Mẫu

Phẫn Nộ Mẫu

Phổ Mãn Tối Thắng Kim Cương Man Mẫu

Liên Hoa Chiến Tướng Mẫu

Kim Cương Thiệt Mẫu

An Lạc Phổ Mãn Vô Năng Thắng Mẫu

Kim Cương Bổng Thiên Thần Lực Sĩ Mẫu

Nhu Thiện Hảo Tướng Cúng Dường Mẫu

Thiện Hảo Sắc Tướng Đại Bạch Mẫu

Thánh Cứu Độ Đại Lực Mẫu

Tối Thắng Kim Cương Toả Phổ Mãn Mẫu

Kim Cương Đồng Nữ Trì Tính Nữ Mẫu

Minh Chú Niệm Châu Mẫu

Uất Kim Hương Bảo Phổ Mãn Mẫu

Biến Chiếu Thắng Nghĩa Lợi Đỉnh Kế Mẫu

La Sát Thần Nữ Kim Cương Mẫu

Kim Quang Nhãn Mẫu

Kim Cương Chúc Mẫu

Bạch Sắc Mẫu

Liên Hoa Nhãn Mẫu

Nguyệt Quang Mẫu

Hết thảy Ấn Chúng như vậy, hãy ủng hộ, thủ hộ cho con

Nguyện Tam Bảo và tất Cả Thần Minh ấn chứng cho việc làm của con, giúp tất cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ NHỊ

Quy mạng chủng tự HỒNG hay xuất sanh nhiều điều cao quý thánh thiện dưới sức từ bi che chở của Tướng nhục kế Vô Kiến Đỉnh của các Đức Như Lai

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có sức mạnh chuyển hoá tất Cả nghiệp tội

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có uy thế bảo hộ an ổn cho thân căn chúng sinh

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có khả năng giúp viên mãn, thành tựu cho việc tu trì các chơn ngôn khác

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có năng lực phá bại tất cả các chúng Dược Xoa, La Sát gây não hại, tai nạn, bệnh tật.

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có thể giúp cho trí tuệ nghiền nát 84 ngàn phiền não

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG, xin hãy ủng hộ, ủng hộ cho con với tất Cả chúng sinh:

Kính lạy Đức Thế Tôn! Ngài là Nhứt Thiết Như Lai Đỉnh Kế Mẫu, Điều Phục Mẫu, Đại Thiên Tý Mẫu, Thiên Đầu Mẫu, Ức Bách Thiên Nhãn Mẫu, Nội Diễm Cụ Chủng Tướng- Đại Kim Cương Phúc Mẫu Tam Hữu Đàn Trường Mẫu. Hãy khiến cho chúng con đạt được sự phồn vinh, thịnh vượng, tốt lành trong Chính pháp.

Nguyện Tam Bảo và tất Cả Thần Minh ấn chứng cho việc làm của chúng con, giúp tất Cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ TAM

( Phàm có các tai nạn gây ra từ)

Vua chúa

Giặc cướp

Lửa

Nước

Chất độc

Dao gậy

Quân binh

Đói khát

Sấm sét

Chết yểu không đúng thời

Động đất

Sao băng

Hình phạt của phép Vua

Rồng độc

Sét đánh

Kim Xuý Điểu

( Lại có các loài gây ra sự phiền não như)

Quỷ dạ xoa

Quỷ la sát

Quỷ đói

Quỷ ăn máu thịt

Quỷ hoá sinh

Quỷ có hình ung nhọt

Quỷ hôi thối

Quỷ rất hôi thối

Quỷ vẹo môi (liếm môi người ăn ngũ vị Tân)

Quỷ kiện vong

Quỷ điên cuồng

Quỷ hớp bóng

Quỷ hại trẻ con

( Những loài như thế có loài: )

Loài ăn tinh khí

Loài ăn máu huyết

Loài ăn thịt

Loài ăn cây cỏ có chất nhầy

Loài ăn xương tuỷ

Loài ăn sinh khí

Loài ăn thọ mạng

Loài ăn hơi thở ra vào

Loài ăn thứ sinh đẻ

Loài ăn thứ bất tịnh

Loài ăn tâm thức chúng sanh

( Với ánh quang minh đầy năng lực bảo hộ của Đại Phật Đỉnh:)

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được tất cả tai nạn, bệnh tật do các trường hợp và các loài như thế.

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của tất cả các loại gây ra phiền não

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ, bùa ngải của tất cả các hàng ngoại đạo

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng Không Hành Mẫu

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Đại Thú Chủ Tự Tại Thiên.

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Na La Diên Thiên

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của loài Kim Xí Điểu.

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Đại Hắc Thiên và chúng quyến thuộc quy kính Đại Hắc Thiên

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ, bùa ngải, ếm đối của bọn ngoại đạo thờ cúng Đầu Lâu

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng Tác Thắng- Tác Mật- Thành Tựu Nghĩa Lợi

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của bốn chị em thần nữ

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Hàng Đấu Chiến Quỷ, Hỷ Tự Tại Thiên, Hoan Hỉ Thiên cùng Quyến thuộc của họ

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng ngoại đạo Loã Thể

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng Sát Tặc

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng quỷ Cương Thi

Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Kim Cương Thủ, Bí Mật Thủ

Con xin Đức Thế Tôn hãy ủng hộ cho con

Nguyện Tam Bảo và tất Cả thần Minh ấn chứng cho việc làm của con, giúp tất Cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ TỨ

Lại nương sức mạnh Bảo cái to lớn, trắng tinh, nhiệm màu của Đức Thế Tôn, đem hết thân mạng phó thác cho Đấng Đại Pháp Vương

Từ Đại Bạch Tán Cái, như lưới dao Kim Cang ( Phổ Tra; Phổ Ba), ánh sáng đỏ xoay vần chiếu phá tất Cả điều xấu ác, ánh sáng tía uốn lượn bảo hộ cho hành giả tu tập, ánh sáng trắng tôn quý bậc nhất trùm khắp năm phương kết nên phương giới Kiên Cố Bậc Nhất.

Là Lọng mây, là Lọng hương, là lọng tàng trân bảo che chở hết thảy, ban ra lời sắc lệnh, vang dội khắp muôn nơi: giáng phục, giáng phục khắp- Hàng phục, hàng phục hết những điều xấu ác.

Cắt đứt mọi trói buộc, khủng bố trừ hai chướng

Phá bại tham- sân- si cùng phá bại mạn, nghi

Thành tựu sự cát tường

Nay hô triệu sự phá bại của hàng Bất Không thiên sứ

Phá bại không hề bị chướng ngại, nguyện ban cho con( con đạt được) sự phá bại.

Phá bại sự phá hoại của A Tu La

Phá bại tất Cả Thiên Chúng

Phá bại tất cả Chúng Rồng

Phá bại tất Cả Chúng Dạ Xoa

Phá bại tất Cả Chúng Hương Thực Thần

Phá bại tất Cả Chúng quỷ Hôi Thối

Phá bại tất Cả Chúng quỷ rất Hôi Thối

Phá bại tất Cả Chúng có lỗi do Tưởng sai lầm gây ra

Phá bại tất Cả chúng có lỗi do nhìn thấy sai lệch gây ra

Phá bại tất Cả chúng quỷ gây bệnh nóng sốt

Phá bại tất Cả chúng quỷ Kiện Vong

Phá Bại tất cả chúng trì chú, ếm đối

Phá bại tất Cả chúng ngoại đạo

Phá bại rất Cả chúng quỷ hoá sanh

Phá bại tất Cả chúng Minh Vương hạnh.

Phá bại tất Cả chúng Tác Thắng- Tác Mật- Thành Tựu tất Cả Nghĩa Lợi

Phá bại tất cả chúng minh hạnh

Phá bại ( tất cả) chúng của bốn chị em Thần Nữ

Phá bại ( tất cả) chúng Kim Cương Đồng Nữ Minh Vương

Phá bại ( tất cả) chúng Đại Điều Phục

Phá bại ( tất Cả) hàng Kim Cương Toả Điều Phục Vương

Phá bại Đại Hắc Thiên- nơi kính lễ của chúng Đại Quỷ Mẫu

Phá bại hàng Tỳ Nữ Thiên Phi ( Duệ: Thiên nữ, vợ Vua Trời, hàng nữ Thần)

Phá bại hàng Phạm Thiên Phi

Phá bại hàng Hoả Thiên Phi

Phá bại hàng Đại Hắc Thiên Phi

Phá bại hàng Quỷ Suý Áo Hắc Áo Thần Nữ

Phá bại hàng Đế Thích Thiên Nữ

Phá bại hàng Phẫn Nộ Thần Nữ

Phá bại hàng Sân Nộ Thần Nữ

Phá bại hàng Hắc Dạ Thần Nữ

Phá bại hàng Độc Lâu Thần Nữ

Phá bại chúng Nữ quỷ vui thích cư ngụ ở gò mã

Tất Cả Thiên chúng, Phi nhân như thế hãy hướng về Tam Bảo mà quy kính

Nguyện Tam Bảo và tất cả thần Minh ấn chứng cho việc làm của con, giúp tất cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ NGŨ

( Phàm có hữu tình đối với Ta khởi

Tâm độc ác

Tâm không hiền lành

( Lại có các loài gây hại, như:)

Loài ăn Tinh khí

Loài ăn bào thai

Loài ăn máu huyết

Loài ăn các thứ sinh đẻ

Loài ăn xương tuỷ

Loài ăn sinh khí

Loài ăn thọ mạng

Loài ăn sức lực

Loài ăn mùi thơm

Loài ăn bông hoa

Loài ăn quả trái

Loài ăn hạt giống

Loài có tâm tội lỗi

Loài có tâm độc ác

Loài có tâm phẫn nộ

( Lại có)

Nhóm ma của hàng Dạ Xoa

Nhóm ma của hàng La Sát

Nhóm ma của loài Quỷ Đói

Nhóm ma của quỷ ở Nhà Xí

Nhóm ma của quỷ Hoá Sinh

Nhóm ma của quỷ có hình Ung Nhọt

Nhóm ma của quỷ vẹo môi

Nhóm ma của quỷ điên cuồng

Nhóm ma của Ảnh Quỷ

Nhóm ma của quỷ Kiện Vong

Nhóm ma của Không Hành Nam và Không Hành Nữ

Nhóm ma của Quỷ hại trẻ con

Nhóm ma của Quỷ có hình như con Linh Dương

Nhóm ma của quỷ có hình như con Chim

Nhóm ma của Quỷ có hình gia cầm

Nhóm ma của quỷ có hình con gà

Nhóm ma của quỷ có hình bàn tay đầy gai

Lại có Quỷ gây bệnh sốt rét: một ngày phát một lần, hai ngày phát một lần, ba ngày phát một lần, bốn ngày phát một lần… và thường nóng sốt cao.

( Lại có các bệnh như:) Nóng sốt cao, nhiễm gió, vàng da, đàm dãi, bệnh do mọi thứ hoà hợp, tất cả bệnh nhiệt, đau đầu, đau nhức nửa đầu, đau mắt, đau miệng, đau toàn thân, đau nhức do ma quỷ gây ra, đau tai, đau răng, đau tim, đau buốt đốt xương, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau xương mắt cá chân, đau bắp đùi, đau ống chân, đau bàn tay, đau bàn chân, đau buốt tất cả chi tiết…)

( Lại có loài:) Quỷ bộ đa, Quỷ khởi thi, Không hành nữ với các loại ung nhọt như: nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bị cùi hủi, nhọt ghẻ dầy như gai, nhọt dời ăn, Đinh sang ( nhọt Đinh), sâm dâm sang ( bệnh hoa liễu), xích sang ( nhọt theo thời tiết), nhọt do da khô nứt, nhọt trĩ…

( Lại có tai nạn phát sinh do:) Cổ độc ( trùng độc, sâu độc, bùa chú phù thủy…)

Lửa, nước

Vườn rừng gây sự chết chóc

Chết yểu không đúng thời

Loài Trùng

Loài mòng

Bò cạp

Rắn

Chồn

Sư tử

Cọp

Gấu beo

Gấu ngựa

Loài Trâu

Loài sống dưới nước …

Tất Cả tai nạn, bệnh tật, yếm muội, ám hại, quỷ ác,… như đã nói và nhiều hơn thế nữa, nay ta mang sức mạnh điều phục không gì sánh của Đại Bạch Tán Cái Kim Cương Quý Báu che trùm lên Đỉnh Nhục Kế của tất cả các Đức Thế Tôn mà hàng phục tất cả, lập thành một kết giới rộng đến 12 do tuần, khiến cho các vị Kim Cang Đại Lực Sĩ dốc lòng bảo hộ hành giả, mà ở nơi đó tất cả sự xấu ác liền bị cấm tuyệt, không cách nào xâm phạm được.

Nay ta kết Phật Đỉnh Quang Tụ- nguồn ánh sáng thanh khiết vĩ đại Kết điều phục Quang Minh- nguồn ánh sáng bảo hộ tuyệt vời.

Kết Năng Thắng Quang Minh- nguồn ánh sáng giúp đỡ siêu việt liền nói chơn ngôn rằng:

ÁNNNNNNN

A NA LỆ, TỲ XÁ ĐỀ

BỆ RA BẠC XÀ RA ĐÀ RỊ

BÀN ĐÀ BÀN ĐÀ NỂ

BẠT XÀ RA BÁN NI PHẤN

HỔ HỒNG ĐÔ LÔ UNG PHẤN

TA BÀ HA.

Nguyện Đem Công Đức này

Trang Nghiêm Cõi Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ đề

Hết một báo thân này

Đồng vãng sanh về Cực Lạc

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

nguồn: FB Huyen Nguyen – Lăng Nghiêm Đại Định

____________________

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc

Phật pháp không có BẢN QUYỀN

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP

Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments