Thanh Từ

KIỆM PHƯỚC – BÒN PHƯỚC LÀ GÌ ?

Chúng ta thường nghe các vị trưởng thượng hay dạy phải kiệm phước và bòn phước.

Những phái thiền không phải của Đạo Phật

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ Tu Thiền có nhiều pháp mà ngày xưa chính tôi khi tu cũng rất khổ sở. Bởi vì thời của tôi nói tu Thiền nhưng người tu ít giản...

Recent posts

Popular categories