tuyên hóa

Vì sao các vị Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

Tối thứ Năm, ngày 13 tháng Mười Hai năm 1973. Tôi có vài tin quan trọng cho quý vị. Hai vị tăng đang lạy Tam Bộ Nhất Bái vừa gặp ma và bị chúng bắt...

Oai lực phi thường của chú Đại Bi

HT. Tuyên Hóa Khi bạn tụng đọc Chú Đại Bi lên thì trên trời dưới đất đều chấn động, chấn động cả hư không Pháp Giới… Cụ thể, Để biết ý nghĩa và oai lực của...

Recent posts

Popular categories