CÁC TÂM CHÚ TRONG CHÚ LĂNG NGHIÊM

-

Chú Lăng Nghiêm có các Tâm Chú đặc biệt bên trong! Gồm có 3 Tâm Chú như sau:

🪷 Tâm Chú ngắn: Sitātapatra.
(Tát Đát Đa Bát Đát La)

🪷 Tâm Chú dài:
“Oṃ Anale Viśade Vīra Vajra-dhari Bandha-Bandhani Vajra-pāṇi Phaṭ
Hūṃ Bhrūṃ Phaṭ Svāhā.”
(Án a-na-lệ tì-xá-đề, bệ-ra bạt-xà-ra-đà-rị bàn-đà-bàn-đà-nể bạt-xà-ra-bàn-ni phấn, hổ-hồng đô-lô-ung phấn ta-bà-ha.)

🪷 Ngũ Đại Tâm Chú:
“Chedanīṃ Akālaṃ Mṛtyu Paritrāyaṇa Karīṃ.”
(Sất Đà Nể, A Ca Ra, Mật Rị Trụ, Bát Rị Đát Ra Da, Nảnh Yết Rị.)

🔥 HT. Tuyên Hóa khai thị:

🪷 Nếu sáng sớm bạn tụng niệm Chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó tụng Tâm Chú 108 lần, thì sẽ được phước báu vô lượng vô biên! Nếu bạn muốn cầu quả báo xuất thế (như vãng sanh Cực Lạc, thành Phật), thì sẽ đạt được mục đích.
🪷 Tâm Chú này diệu không thể tả! Nếu trên thế gian không còn ai niệm Chú Lăng Nghiêm, thì tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời. Tâm Chú này có hai câu: ‘’A na lệ, tì xá đề.’’ Một câu nghĩa là “dọc cùng tam tế”, một câu nghĩa là “ngang khắp mười phương”. Một khi niệm hai câu Chú này, thì thiên ma ngoại đạo không có chỗ đào thoát. Chúng sẽ lão lão thực thực nghe vẫy kêu. Chỉ sức lực của hai câu Chú này, thật không thể nghĩ bàn!

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments