Thời khóa công phu chiều Tịnh độ

Công phu chiều, kinh A Di Đà tại Am Tịnh Độ núi Thị Vải https://www.youtube.com/watch?v=wMHXXH1hxUQ

Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu

Khi nghe nói về Kinh Lăng Nghiêm, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư - Tổ Thiên Thai Tông và được xem là Phật Thích Ca tái lai đã từ Trung Hoa hướng về xứ...