Thiền Pháp

-

Chúng ta từ vô thỉ, vô minh sinh khởi che mờ Chơn tánh nên nhìn vạn pháp bằng vọng kiến…(cái thấy biết không chơn thật, do biến kế sở chấp tạo ra). Từ nơi vọng kiến tạo ra vô lượng nghiệp tội và phiền não, trôi nỗi trong vô lượng kiếp sinh tử, trong lục đạo luân hồi.

Nay muốn quay về với Chánh Tri Kiến. thì phải bỏ vọng kiến, giải trừ vọng tưởng (nên biết vọng tưởng từ nơi vọng kiến phát sanh). Muốn chuyễn hoá được vọng tưởng, tham ái, dục vọng… Thì phải thường “Tĩnh giác” Thiền Định, Chỉ Quán, miên mật tu trì mới có thể giải trừ được vọng tưởng, vô minh phiền não.

Vọng tưởng là những ý tưởng sanh diệt tương tục trong tâm thức của chúng ta, làm cho tâm không được tĩnh lặng, an vui, Tuy tướng nó là Vọng, nhưng thể nó vốn là Chơn, nên khi dùng phương pháp Thiền Định hay Chỉ Quán để tập chung tất cả (căn thức) những ý tưởng lộn xộn, lăng xăng này gom vào một mối (thanh tịnh) mới được an ổn, bình tâm an định trở về với Chơn tánh của chính mình.

Khi Tâm thức không tán loạn, mới có khả năng gom thâu sáu thức, sáu căn và sáu trần (18 giới) về một mối. Tuy các thức này theo các căn mà phân chia làm sáu… nhưng gốc nó vốn là một, đó là Tánh (thấy) biết. Khi gom được chúng về cội nguồn thì tình thức không còn dấy khởi. Thánh Trí mới hiện bày được.

Hành giả tu tập Thiền Pháp…(thiền định, chỉ quán) huân tập pháp Thánh Đế… và các giới hạnh, phát Bồ Đề Tâm có khả năng thu nhiếp lục căn, không để chúng duyên theo lục trần, do đó căn, trần không phối hợp với nhau được, thì thức không nương đâu mà khởi, nhờ đó mà xa lìa được tất cả hư vọng và không bị sắc trần chi phối. Khi thức không hội đủ duyên khởi… thì Tâm không lạc vào đệ nhị niệm, tâm không bị chia chẻ phân biệt… (Nhị Nguyên) chính là Tâm chân thật nhứt như, gọi là Thánh Trí.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

All reactions:

4949

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments