KHAI TUỆ CÓ LĂNG NGHIÊM

Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian, thì thiên ma ngoại đạo đều không dám xuất hiện. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Ðại Thế...

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM BẢN NGẮN

1. TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN: - Om Lam Xoa Ha. . 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN: - Om Tu Rị Tu Rị, Ma Ha Tu Rị, Tu Tu Rị, Ta Bà Ha. 3.TỊNH TAM NGHIỆP...

THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

(Bản dịch của Tuyên Hoá Thượng Nhân, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh). Đại định vắng lặng nhiệm màu nơi ngôi vị không hề bị lay động. Đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm,...

Nhân sinh là khổ, hành đạo Bồ đề lại càng khổ hơn

Hỏi: Lão Hòa thượng dạy chúng con phải ngồi xếp bằng niệm Phật, song ngồi đến một giai đoạn nào đó thì gân rút nhức nhối. Chúng con rất muốn đắc Bảo tạng như...

Kinh Bát Chánh Đạo

Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến, Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy vẫn sáng mãi trong lòng người về một con đường...

Thiền Pháp

Chúng ta từ vô thỉ, vô minh sinh khởi che mờ Chơn tánh nên nhìn vạn pháp bằng vọng kiến...(cái thấy biết không chơn thật, do biến kế sở chấp tạo ra). Từ nơi...

KIỆM PHƯỚC – BÒN PHƯỚC LÀ GÌ ?

Chúng ta thường nghe các vị trưởng thượng hay dạy phải kiệm phước và bòn phước.

Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm liên tục

“Cố cát nhân, ngữ thiện, thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phúc.” (Do vậy, người cát tường nói lời lành, nhìn điều lành, làm điều lành, mỗi ngày có ba điều lành thì ba năm trời ắt sẽ ban phước cho).