Cuộc đời tu hành của Hoà Thượng Hư Vân

Ngài Hư Vân quê ở đất Tương, tỉnh Hồ Nam, thuộc họ Tiêu. Thân phụ là Ngọc Ðường từng làm Tri phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, làm quan thanh liêm, được dân ái...

Hành trình Mật chú cần chú trọng trong hiển giáo

Có những người khi bén duyên với Mật Chú, họ trì niệm vài lần cho đến vài chục lần tuỳ theo thời gian rảnh mà họ có rồi cầu cho mình bình an, ước nguyện được như ý. Thậm chí cầu cho gia đình, dòng họ cũng phải được an lạc, bình an

Tại Sao Phật Giáo Ảnh Hưởng Ở Phương Tây

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Phật giáo 2012 tại Nghệ An, GS. Cao Huy Thuần từ Cộng hóa Pháp về tham dự và đã có buổi thuyết trình về đề tại “Tại sao...

Silent mediatation and the importance of understanding Karma

When someone is introduced to the world of silent meditation and the Incantations (the secret mantras), they may repeat the mantras several times, even dozens of times depending on their free time, to seek...

Những giai đoạn cơ bản của việc tu trì Lăng Nghiêm, Đại Bi

Một là: đón nhận nhân duyên, phát tâm tu trì. Khi phát nguyện tu trì Lăng Nghiêm, công đức và nghiệp lực được kích hoạt,đức năng thắng số, bắt đầu làm chủ vận mệnh cuộc...

Exploring the Buddhist Concept of Celestial Beings, or Devas

Discover the world of Devas in Buddhism, celestial beings who inhabit higher planes of existence and possess supernatural powers. Learn about the different types of Devas and their role in Buddhist cosmology, as well as their importance as role models for human spiritual development.

Journey to Enlightenment: Understanding the Path to Nirvana in Buddhism

This article provides a comprehensive overview of the concept of enlightenment, or Nirvana, in Buddhism, including its nature, the path to achieving it, and its significance in Buddhist practice.

Các từ Phật giáo bằng tiếng Anh thông dụng

Đức Phật - Buddha Tăng - Monk Ni sư - Nun Sutra - Sutra Bát nhã ba la mật đa kinh - Heart Sutra Kinh Đại Bảo Thập Vương - Great Dharani Sutra Chánh pháp - Dharma Từ bi - Compassion Nhân...