Câu chuyện về tôn giả Sariputta

Tôn giả Sariputta, mười vị Tỳ kheo, cùng với đoàn của Sudatta lên đường về Savathi. Trên đường đi, một Tỳ kheo trẻ chợt hỏi Tôn giả Sariputta: - Thưa Tôn giả Sariputta, con nghe nói...

Những giai đoạn cơ bản của việc tu trì Lăng Nghiêm, Đại Bi

Một là: đón nhận nhân duyên, phát tâm tu trì. Khi phát nguyện tu trì Lăng Nghiêm, công đức và nghiệp lực được kích hoạt,đức năng thắng số, bắt đầu làm chủ vận mệnh cuộc...

Silent mediatation and the importance of understanding Karma

When someone is introduced to the world of silent meditation and the Incantations (the secret mantras), they may repeat the mantras several times, even dozens of times depending on their free time, to seek...

Hành trình Mật chú cần chú trọng trong hiển giáo

Có những người khi bén duyên với Mật Chú, họ trì niệm vài lần cho đến vài chục lần tuỳ theo thời gian rảnh mà họ có rồi cầu cho mình bình an, ước nguyện được như ý. Thậm chí cầu cho gia đình, dòng họ cũng phải được an lạc, bình an

Các tâm chú trong thần Chú Lăng Nghiêm

Thần Chú Lăng Nghiêm gồm 554 câu, trong đó có 3 Tâm Chú là: TÂM CHÚ BẠCH TẢN CÁI; NGŨ ĐẠI TÂM CHÚ; TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM. Cụ thể như sau: Tâm Chú Bạch Tản...

Oai lực Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.

Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu

Khi nghe nói về Kinh Lăng Nghiêm, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư - Tổ Thiên Thai Tông và được xem là Phật Thích Ca tái lai đã từ Trung Hoa hướng về xứ...

Recent posts

Popular categories