Nhân sinh là khổ, hành đạo Bồ đề lại càng khổ hơn

Hỏi: Lão Hòa thượng dạy chúng con phải ngồi xếp bằng niệm Phật, song ngồi đến một giai đoạn nào đó thì gân rút nhức nhối. Chúng con rất muốn đắc Bảo tạng như...

Thiền Pháp

Chúng ta từ vô thỉ, vô minh sinh khởi che mờ Chơn tánh nên nhìn vạn pháp bằng vọng kiến...(cái thấy biết không chơn thật, do biến kế sở chấp tạo ra). Từ nơi...

KIỆM PHƯỚC – BÒN PHƯỚC LÀ GÌ ?

Chúng ta thường nghe các vị trưởng thượng hay dạy phải kiệm phước và bòn phước.

Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm liên tục

“Cố cát nhân, ngữ thiện, thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phúc.” (Do vậy, người cát tường nói lời lành, nhìn điều lành, làm điều lành, mỗi ngày có ba điều lành thì ba năm trời ắt sẽ ban phước cho).

Thế nào là Thiền Định, Chánh Định, Phật Định

Thế nào là Thiền Định ?Thế nào là Chánh Định ?Thế nào là Phật Định ? Chánh Định là Định Vô ViTâm không thủ giữ Ngã không bóng hìnhRõ hay Pháp giới chuyển mìnhAn nhiên...

Dùng tâm trị tâm

Đừng nên nói không có tu hành (rồi không tu). Bạn cần phải có lòng tin, rằng: "Tôi cũng có khả năng thành Phật

Những phái thiền không phải của Đạo Phật

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ Tu Thiền có nhiều pháp mà ngày xưa chính tôi khi tu cũng rất khổ sở. Bởi vì thời của tôi nói tu Thiền nhưng người tu ít giản...

Ma Vương Ba Tuần là từ đâu? Thuộc về tha lực hay tự tánh biến hiện?

Ngoài tự tánh thì không có tất cả pháp, một pháp không thể được. Ma Vương từ đâu tới? Ma Vương là do phiền não của chính mình biến hiện ra, nói cho chư vị biết, chính là từ trong tham sân si mạn nghi mà biến hiện ra

Recent posts

Popular categories